مکانیزم ها و تجهیزات مگان - کمربند ایمنی جانبی عقب