سلام خدمت همکاران
برنامه ریزی دریچه گاز پروسه ای کاملا مجزا از دیاگ میباشد
ایسیو هایی که دریچه گاز آنها برقیست به هر دلیلی اگر موقیت دریچه را تشخیص ندهد ، خطای برنامه ریزی دریچه گاز ظاهر شده و موتور گاز نمی خورد
در این شرایط میبایست اقدام به تعریف دریچه گاز به روش زیر نمود
1-سوئیچ را باز نمایید و 10 ثانیه صبر کنید
2-سپس پدال گاز را تاآخر فشار دهید
3-سوئیچ را بسته و بعد از 15 ثانیه پدال را رها کنید