روش آزاد کردن دسته دنده خودروی کپچر در زمان عدم عملکرد Shift Lock