#نکته_فنی

در صورت مراجعه خودروی H30 Cross با ایراد صدای غیر عادی هنگام روشن کردن کولر ایراد می تواند از خرابی شیر انبساطی کولر باشد با توجه به عیب یابی از سالم بودن قطعه فوق اطمینان حاصل نمایید.