در صورت دانلود نود icnسازه پویش سمندودناو206-207بامارکspcoدچارمشکل شده وآمپروصفحه نمایش از کارافتاده
ازدانلوداین نودها تا اطلاع ثانوی خودداری شود.....