عکس های برد ایسیو زیمینس کروز تک سوز برد کوتاه سمند موتور ملی

عکس های برد ایسیو زیمینس کروز تک سوز برد کوتاه سمند موتور ملی-20170214_115959-jpg

عکس های برد ایسیو زیمینس کروز تک سوز برد کوتاه سمند موتور ملی-20170214_120010-jpg

عکس های برد ایسیو زیمینس کروز تک سوز برد کوتاه سمند موتور ملی-20170214_120021-jpg

عکس های برد ایسیو زیمینس کروز تک سوز برد کوتاه سمند موتور ملی-20170214_120027-jpg

عکس های برد ایسیو زیمینس کروز تک سوز برد کوتاه سمند موتور ملی-20170214_120042-jpg

عکس های برد ایسیو زیمینس کروز تک سوز برد کوتاه سمند موتور ملی-20170214_120050-jpg

عکس های برد ایسیو زیمینس کروز تک سوز برد کوتاه سمند موتور ملی-20170214_120101-jpg