پایین اوردن دمای اب ایسیو cge بدون فلش با دستگاه TNM
تهیه کننده این کلیپ آقای داوود لشنی