دانلود نرم افزار IKCODIAG9.48 (جدید)

ایجاد شرح کد خطای گیربکس اتوماتیک 207 و اضافه نمودن دانلود ECU EF7TC سورن و دنانرم افزار ایکو دیاگ ورژن 9.48-asdfghjkl-jpgراهنمای استفاده از دیاگ آیکو
http://cheraghcheck.ir/thread1062.html