پیکربندی نوع ایسیو در خودروی دنا با سیستم SMS و ایسیو ME17 بوش