استفاده از مبدل کاتگ TNM برای برنامه ریزی ایسیوهای CIX34و 48