استفاده از مبدل کاتگ TNM برای برنامه ریزی ایسیو زیمنس تک سوز (petrol)