معرفی سیستم تهویه مطبوع خودرو بخش اول
مهندس صیاد نصیری
بخش مکانیک خودرو دانشگاه صنعتی شریف





دانلود این فیلم آموزشی