نرم افزار آیکو دیاگ ورژن 9.63


اضافه شدن اصلاحیه جدید برای نود های MFD و SBCM سازه پویش
اصلاح عدم نمایش درست پارامتر پدال گاز در ایسیو غرب استیل