با سلام:چه تفاوتی بین فلش کردن ودانلود ecuوجود دارد.