کسی از عزیزان در مورد ایراد روشن شدن چراغ ای بی اس پراید با یونیت youfinاطلاعی داره خطای ولتاژ پایین باطری و خطای ایراد سخت افزار میزنه