زمان پلمپ دفاتر


یکی از مسائل مهم در رابطه با پلمپ دفاتر زمان آن است. برای اینکه مشمول جریمه نشوید باید در زمان مقرر شده نسبت به پلمپ دفاتر قانونی خود اقدام نمایید. زمان پلمپ دفاتر قبل از شروع سال مالی جدید است، مثلا برای پلمپ دفاتر سال مالی 1400 که از فروردین آغاز می شود باید حداکثر تا پایان اسفند سال 1399 اقدام نمود.

توجه داشته باشید که پلمپ دفاتر را به روزهای آخر سال موکول نکنید و ترجیحا در ابتدای سال جهت پلمپ دفاتر قانونی سال مالی بعد اقدام نمایید، چرا که مراحل اداری پلمپ دفاتر نیز باید تا قبل از سال مالی جدید به پایان رسیده و مجوز اخذ گردد.

در وبسایت هوبا بخوانید:

شرکت های ثبت علامت تجاری