سلام مزدا 2000مدل82 موتور کاملا تعمیرشده وتیم دلکو وموتور میزان شده تازمانی که بنزین دردریچه گاز میریزیم ماشین روشن است وقتی بنزین تموم میشود ماشین عطسه میزند وکاربراتور آتش میگیرد علت چیست؟