با سلام
پشت آمپر آریو نشانگر دمای آب تا چهرخانه بیشتر پر نمیکند
فشنگی سالم است و بادیاگ میتوان دماهارادید
عملکرد فن ها نرمال است
سایر قسمتهای پشت آمپر سالم است
فقط دمای آب تا چهارخان بیشتر نمیرود
متشکر میشوم راهنمایی بفرمایید