باسلام بولین رله جعبه فیوز ماشین دوو فعال نمیشود نقشه برق دوو ریسر نیاز مبرم دارم لطفاً کمکم کنید