ساییدگی تایر ها:1- اولین علت:ساییدگی دو کناره سطح تماس تایر در اثر کمی فشار باد (تنظیم فشارباد تایرها).

2- دومین علت:ساییدگی وسط سطح تماس در اثر زیادی فشار باد (تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)

3- سومین علت:ساییدگی یکی از کناره های سطح تماس در اثر زیاد بودن بیش از حد کمبر(زاویه کمبر را تنظیم کنید)

4- چهارمین علت:ساییدگی لبه دار ناشی از تواین یا تواوت بیش از حد در سر پیچها(تواین یا تواوت را در سر پیچها تنظیم کنید – پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)

5- پنجمین علت:ساییدگی گوشه ناشی از سرعت زیاد در سر پیچها(ترمزها را میزان کنید – زوایای چرخ را میزان کنید)

6- ششمین علت:ساییدگی غیر یکنواخت یا موضعی ناشی از علل مکانیکی(چرخها را میزان کنید اهرمها را تنظیم کنید)

7- هفتمین علت:ساییدگی سریع ناشی از سرعت زیاد(برای ازدیاد عمر تایر با سرعت کمتر برانید)