چگونگی عملکرد حالت آماده بکار و بیدارباش در پژو 206 :


1- حالت آماده بکار بنام standby mode

2- حالت بیدار باش بنام wake mode

3- حالت اقتصادی بنام economy mode

4- حالت نمایشگاهی بنام show room mode

در زمان خاموش بودن خودرو چگونگی فعال شدن این حالتها را bsi مشخص میکند.

حالت بیدار باش شبکه van

در شرایط زیر دو شبکه در حالت بیدار باش هستند و بطور مداوم فعال میشوند
van body - van comford

فعال شدن سیستمی از خودرو که کنترل آن توسط bsi انجام می شود :
سیگنال رسیده به این واحد باباز شدن سویچ

بازو بسته شدن هر یک از دربهای جلو و عقب و حتی درب صندوق عقب