حجم موتور چیست ?


زمانى که پیستون از بالا به پایین در سیلندر حرکت مى کندمقدار معینی از هوا را مى مکد.مقدار هوایى که مکیده مى شود به مقدار فضاى بالاى پیستون و نیز مقدار جابه جایى پیستون از بالا به پایین بستگى دارد.
اگر قطر پیستون 4 اینچ(10.16 سانتی متر) باشد و میزان جابه جایى پیستون در سیلندر نیز 4 اینچ باشد در نتیجه این پیستون در موتور میتواند بمکد:

حجم سیلندر=ارتفاع*3.14*{2^(شعاع)}
{(5.08)^2}*3.14*10.16=823.3 (cm^3)
☝️اگر موتور شما 4 سیلندر باشد در نتیجه :4*823.3=3292.1 cm^3 ا 3.292 لیتر حجم دارد.
کارخانه جات خودرو سازى رقم فوق را گرد مى کنند و مى گویند که موتور شما 3.3 لیتر حجم دارد که بدین معنى است که این موتور خاص 3.3 لیتر حجم دارد.