مقاومت و حجم انژكتورهاى tu5


انژكتور هاى موتور tu5 از نوع "مقاومت بالا" با مقاومت ١٤.٥اهم هستند.
اگر مقاومت سوزن انژكتورى كه روى ماشين نصب ميكنيم با مقاومت تعريف شده در ecu متفاوت باشه، ecu خطاى انژكتور رو ثبت مى كنه.
بر روى موتور tu5، سه نوع انژكتور نصب شده كه در زير به معرفى هركدام خواهيم پرداخت:

انژكتورهاى مشكى رنگ با حجم ١٢٠ سى سى
انژكتور هاى آبى رنگ با حجم ١٣٥ سى سى
انژكتور هاى نارنجى رنگ با حجم ١٥٧ سى سى

تمام این حجم ها بر اساس ٣.٥ بار فشار داخل ریل سوخت است. اگر فشار ریل سوخت بیشتر شود این اعداد هم تغییر خواهد كرد.

نوع ecu و انژكتور نصب شده:👇

‏7.4.4NFU: نارنجى رنگ

‏7.4.4N6A: بر روى اين ecu هم انژكتور نارنجى نصب شده هم آبى رنگ

7.4.5 و 7.4.9: مشكى رنگ

لازم به توضيح است كه واحد اندازه گيرى، سى سى بر دقيقه ست.