دلایل سفتی فرمان

1 کم بودن یا نامساوی بودن باد تایرها(تنظیم باد تایرها)

2 اصطکاک در جعبه فرمان(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

3 اصطکاک در اهرم بندی(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

4 اصطکاک در کینگ پین(روغن کاری – تعویض قطعات خورد شده)

5میزان نبودن فرمان(کستر-کمبر-تواین)(در صورت لزوم دوباره تنظیم گردد)

6دفرمه شدن شاسی(شاسی را میزان کنید)

7ضعیف شدن فنرهای جلو(تعویض فنرها