1-تمیز کردن و روغنکاری متعلقات کلیپر به حذف ارتعاشات کمک میکند. ارتعاشات میتواند به دلیل خرابی یا لق بودن قطعات و اجزای مربوطه باشد.
2-جایگزینی پین ها و بوش ها نیز می تواند به عنوان یک راه حل در نظر گرفته شود.
3- اگر کلیپر بسیار کهنه شده است و لَق لَق میزند، شاید تعویض آن تنها راه حل ممکن باشد.
4- یکی دیگر از علل صدای جیغ در ترمزهای عقب، تماس ضعیف بین کفشک و کاسه چرخ است که این مشکل با جایگزینی لنت های ترمز عقب یا پرداخت مجدد سطح داخلی کاسه چرخ قابل حل است.
5- گرفتن لَقی اجزای سیستم ترمز عقب که باعث ایجاد ارتعاش بین صفحه پشت بند و لنت ترمز عقب و در نهایت عامل ایجاد صداست، یکی دیگر از راههای حذف صدای ترمز عقب به شمار میرود.