باسلام خدمت استادان بزرگوار
پژوپارس مدل83 این خطاهابعدازروشن شدن دوباره ثبت میشن
مداربازبودن مدارکنترل تخلیه بخارات درسیستم کنترل موتور-سوخت موتور باکدخطا0444 خطای دایمی
خرابی درگرم کننده مداراکسیژن سنسوربانک1سنسور1 کدخطا 0135 خطای دایمی
والئو