باطری کم کم خالی می شود علت ان چیست و نحوه عیب یابی آن

اتصال ضعیفی در سیم کشی پیدا شده یا سیم کشی خارجی باطری گاه گاهی در نتیجه ارتعاشات اتصال می کند.
(سیم کشی خودرو را کنترل کنید – در صورت لزوم سیم کشی را عوض کنید)
صفحات عایق داخل باطری خورده شده و در ته باطری ریخته شده و باطری نمی تواند برق ایجاد کند.
(صفحات عایق را عوض کنید – خانه های باطری را بیرون اورده و جعبه باطری را تمیز کنید و دوباره صفحات را در جای خود قرار دهید)


باطری یک مرتبه خالی می شود:
اتصالی در سیم کشی خودرو وجود دارد (سیم کشی را کنترل نمایید)
صفحات داخلی باطری به هم اتصالی کرده است (صفحات داخل باطری را بازدید و عوض نمایید)
جسم خارجی در باطری افتاده است (داخل باطری را تمیز نمایید)


باطری برق قبول نمی کند:
الکترولیت داخل ان ضعیف شده (الکترولیت ان چک شود)
کانال ها پر شده است (سولفاته داخل باطری بیرون اورده شود)
قطب مثبت و منفی ان را به دستگاه شارژ برعکس بسته اید (باطری به دستگاه شارژ صحیح بسته شود)